MR

Wat houdt een medezeggenschapsraad (MR) in?
De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) verplicht elke basisschool om een Medezeggenschapsraad (MR) te hebben. De MR is wat de naam zelf al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak.
De MR is het orgaan waarin de diverse groepen die in de school aanwezig zijn, ouders en personeel, worden vertegenwoordigd. De MR spreekt voor zowel ouders als personeel en neemt namens hen een standpunt in ten opzichte van datgene wat het bestuur/schooldirectie doet.
Een van de belangrijkste instrumenten van de MR daarbij is het instemming- en adviesrecht.

Wat is het doel van de medezeggenschapsraad (MR)?
Het doel is dat belanghebbenden kunnen meepraten over beslissingen die hen aangaan en deze behartigd. De MR probeert een sfeer van openheid en democratie te bevorderen, zodat alle betrokkenen bij school op de hoogte zijn wat er speelt en daarop kunnen reageren.

Hoe ziet de samenstelling van de medezeggenschapsraad (MR) eruit?
In de medezeggenschapsraad (MR) zijn zowel ouders als personeel vertegenwoordigd. Op bestuursniveau is er de Gemeenschappelijke Medezeggen-schapsraad (GMR), die bestaat ook uit ouders en personeelsleden, maar deze behandelt schooloverstijgende zaken, zoals het mobiliteitsbeleid of het nascholingsbeleid.

Wat zijn de bevoegdheden van de medezeggenschapsraad (MR)? 
Een MR heeft twee soorten bevoegdheden: adviesrecht en instemmingsrecht. Adviesrecht wil zeggen dat het schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. De MR kan gevraagd en ongevraagd advies geven. Het betekent niet dat elk advies van de MR overgenomen hoeft te worden. Dat ligt anders voor beslissingen waarvoor de MR instemmingsrecht heeft. Het schoolbestuur kan zonder instemming van de MR dergelijke besluiten niet nemen. Indien het bestuur het besluit toch ten uitvoer brengt kan de MR in beroep gaan bij de landelijke Klachtencommissie.

Wat zijn de hoofdpunten voor de medezeggenschapsraad (MR)?

-meedenken en beslissen over zaken, zoals verandering in schoolvisie, schoolstructuur,
onderwijs, personeel, enz., maar ook lopende zaken als een  begroting,
formatie en jaarplanning

-daarin een sparring partner zijn voor de directie

-daarin belangen van ouders en personeel vertegenwoordigen

-stimuleren van ouderbetrokkenheid

-samenwerking met andere MR's van het Kompas

Wat is het verschil met de ouderraad?
Het eerste verschil is dat de MR een wettelijk bevoegdheid heeft en de Ouderraad niet. Verder houdt de Ouderraad zich bezig met de praktische zaken op school. Zoals het organiseren en/of ondersteunen van het team bij activiteiten.
De MR houdt zich bezig met onderwijskundige en personele zaken op school.
De Ouderraad kan de MR uiteraard adviseren en de oudergeleding van de MR kan de Ouderraad om advies vragen.

Agenda, notulen en jaarverslagen van de medezeggenschapsraad (MR)

Klik hier voor de jaarverslagen van de medezeggenschapsraad.

Leden
 
Klik hier voor de leden van de medezeggenschapsraad (MR)