OGO

De brede ontwikkeling, taalontwikkeling, de zaakvakken en creatieve vakken hebben een plek in het thematische onderwijs. In onze school gaat het om meer dan kennis opdoen. Wij vinden het belangrijk de wijze waarop je kennis vergaart. Het verwerven van inzichten, vaardigheden, attitudes, creatief denken en creatieve vaardigheden zijn belangrijke doelstellingen. In de middagen geven we dit vorm volgens de principes van ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO). In een rijke leeromgeving werken leerlingen aan de kerndoelen van taal, wereld oriëntatie en cultuureducatie. (constructief leren).

OGO onderwijs op SBO de Windroos Lindenholt
Ontwikkelingsgericht onderwijs is op De Windroos gerelateerd aan de kerndoelen van wereldoriëntatie (SLO). We hebben deze kerndoelen geselecteerd om uit te gaan van een 0.75 leerlijn voor onze populatie. We werken vanuit de domeinen mens en samenleving, natuur, techniek, tijd en ruimte. Deze leerlijnen zijn voor een ieder te vinden op het net. Voor ieder thema worden de desbetreffende doelen per leerjaar uiteen gezet, zodat collega's weten aan welke specifieke doelen ze moeten werken binnen het thema dat op dat moment aan bod komt.

  • In alle groepen wordt thematisch gewerkt. De thema's duren 6-8 weken. De verschillende vakgebieden komen in samenhang aan de orde binnen het thema.
  • We halen de 'echte' wereld de school binnen (en gaan de wereld in).
  • Spel- en/of onderzoeksactiviteiten binnen een betekenisvolle sociaal-culturele context (de 'echte' wereld) staan centraal. De andere kernactiviteiten (gespreksactiviteiten, lees- en schrijfactiviteiten, constructieve activiteiten) zijn daarmee verbonden.
  • Kinderen zijn actief en betrokken bezig en leren van en met elkaar.
  • De leerkracht doet mee en helpt zo ieder kind een stap verder te komen (zone van naaste ontwikkeling creëren).
  • De leerkracht werkt planmatig, handelingsgericht en doelgericht.
  • Door samen te reflecteren komen kinderen een stap verder en worden zij eigenaar van hun eigen ontwikkelingsproces.

ogo doelencirkel.png