Schoolplan

Ons schoolplan beschrijft, binnen de kaders van het Strategisch beleidsplan van Conexus, in de eerste plaats onze kwaliteit: onze missie, onze visie en de daaraan gekoppelde doelen. Wij spreken in dit geval van ambities. Op basis van de huidige situatie hebben we diverse instrumenten ingezet om grip te krijgen op onze sterke en zwakke punten en daarmee op onze verbeterdoelen voor de komende vier jaar. Het schoolplan functioneert daardoor als een verantwoordingsdocument (wat beloven we?) naar de overheid, het bevoegd gezag en de ouders en als een planningsdocument (wat willen we wanneer verbeteren?) voor de planperiode 2015-2019.

Op basis van ons vierjarige meerjarenplan willen we jaarlijks een uitgewerkt jaarplan opstellen. In een jaarverslag zullen we steeds terugblikken of de gestelde verbeterdoelen gerealiseerd zijn. Op deze wijze geven we vorm aan een cyclus van plannen, uitvoeren en evalueren. Het doel van het schoolplan is vanuit een gedegen analyse van de huidige situatie de beleidsontwikkelingen en plannen voor de komende vier jaren (1 augustus 2015 t/m 31 juli 2019) te beschrijven.

Schoolplan 2015-2019