Leerplicht

De Leerplichtwet
Alle kinderen en jongeren in Nederland zijn verplicht om naar school te gaan, zo schrijft de leerplichtwet voor. Alle kinderen van 5 tot 18 jaar zijn leerplichtig. Soms is er een reden waarom ze (tijdelijk) niet naar school hoeven, bijvoorbeeld bij ziekte of verplichtingen die voortvloeien uit geloofsovertuiging of levensovertuiging.

Verzuimprotocol
Daarnaast is in Nijmegen een verzuimprotocol opgesteld waarin de gemeente met de schoolbesturen in het Primair Onderwijs afspraken heeft gemaakt over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de uitvoering van de Leerplichtwet.

Verzuimprotocol 

Verzuimregistratie
De school moet van alle ingeschreven leerlingen de aan- en afwezigheid bijhouden. Als een leerling van de basisschool verzuimt, waarschuwt de school de leerplichtambtenaar. In het verzuimprotocol staat vermeld wanneer de schooldirecteur verplicht is om schoolverzuim te melden. Wanneer de leerplichtambtenaar een melding van de school ontvangt, zoekt hij vervolgens uit waarom een kind niet op school is verschenen of regelmatig afwezig is.

Aanvraag verlof
Hier vindt u het aanvraagformulier om een vrijstelling aan te vragen. Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u samen met de benodigde verklaringen inleveren op school.

Aanvraagformulier verlof